Adres kancelarii:

30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40/7

przyjęcia stron : środa 9:00 – 17:00

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 9:00 – 17:00 – dzień przyjęć stron
czwartek 8:00 – 16:00
piątek – dzień wewnętrzny

Kontakt telefoniczny:

Telefon [poniedziałek-czwartek]: 12 359 16 65

Email / ePUAP:

krakow.rosiek@komornik.pl
EPUAP : Ks_Konrad_Rosiek

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę KM / GKM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika. Wpłata może być również dokonana w kasie kancelarii w godzinach jej pracy

Dostępy elektroniczne

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG – Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Cepik – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

WebEWID – Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie danego powiatu lug gminy